St. Francis Xavier Parish 

        Catholic Church


 

125 Main Street
Acushnet, MA 02743

ph: 508-995-7600
fax: 508-995-1794

Copyright 2011 Saint Francis Xavier Parish - Acushnet, Ma. All rights reserved.

 

125 Main Street
Acushnet, MA 02743

ph: 508-995-7600
fax: 508-995-1794

VeriSign Trust Seal